PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HIỆP LỰC
ĐĂNG KÍ GIẢNG DẠY NGÀY 27 THÁNG 1 NĂM 2023
Xem và kiểm tra việc đăng kí theo từng lớp Xem và kiểm tra việc đăng kí theo thứ tự tiết
27 1 2023