PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HIỆP LỰC
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai04:53:18 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai04:48:04 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai04:34:12 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_nu_xep_loai.aspx
4Khách vãng lai04:12:38 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
5Khách vãng lai03:39:59 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
6Khách vãng lai03:33:14 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
7Khách vãng lai03:29:49 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/default.aspx
8Khách vãng lai03:25:36 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
9Khách vãng lai03:15:18 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
10Khách vãng lai03:13:36 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
11Khách vãng lai03:13:11 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7740
12Khách vãng lai03:00:31 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
13Khách vãng lai02:56:50 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
14Khách vãng lai02:49:14 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
15Khách vãng lai02:49:09 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
16Khách vãng lai02:44:14 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_theo_mon.aspx
17Khách vãng lai02:43:31 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
18Khách vãng lai02:37:02 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8760
19Khách vãng lai01:59:37 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/main_he_thong_admin.aspx
20Khách vãng lai01:53:07 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
21Khách vãng lai01:14:14 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
13 11 2018