PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HIỆP LỰC
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai15:37:42 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai15:31:28 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai15:27:43 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_nu_xep_loai.aspx
4Khách vãng lai15:11:50 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-6-01-3
5Khách vãng lai15:06:16 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
6Khách vãng lai14:30:06 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
7Khách vãng lai13:51:24 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
8Khách vãng lai13:41:32 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_mai_lop.aspx
9Khách vãng lai13:31:16 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
10Khách vãng lai12:59:51 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_truong_nu.aspx
11Khách vãng lai12:48:54 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/login.aspx
12Khách vãng lai12:24:55 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
13Khách vãng lai11:38:38 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
14Khách vãng lai11:16:16 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
15Khách vãng lai11:15:56 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00183
16Khách vãng lai11:08:58 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
17Khách vãng lai11:07:21 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv.aspx
18Khách vãng lai10:37:44 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_nu_xep_loai.aspx
19Khách vãng lai10:14:53 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8776
20Khách vãng lai09:43:40 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
21Khách vãng lai09:23:19 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
22Khách vãng lai09:17:10 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
23Khách vãng lai09:15:24 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6422
24Khách vãng lai08:57:56 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
25Khách vãng lai08:10:04 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv.aspx
26Khách vãng lai08:05:32 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_truong.aspx
27Khách vãng lai07:44:41 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
28Khách vãng lai07:44:35 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
29Khách vãng lai07:44:30 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
30Khách vãng lai07:28:33 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
31Khách vãng lai07:22:52 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6425
32Khách vãng lai07:20:43 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-9-01-2
33Khách vãng lai06:14:39 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8758
34Khách vãng lai05:57:11 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8759
35Khách vãng lai05:34:40 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8766
36Khách vãng lai02:36:25 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_giao_vien.aspx
37Khách vãng lai02:28:43 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
38Khách vãng lai02:24:45 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9707
39Khách vãng lai02:03:37 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00195
40Khách vãng lai00:26:54 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_xep_loai.aspx
17 1 2019