PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HIỆP LỰC
Hôm nay: [Văn bản: 0] [Mượn sách: 0] [Trả sách: 0] Video hướng dẫn Đăng nhập
Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy (Tục ngữ Việt Nam)